Witam
Znalazlem ciekawy artykul o zadaniach zwiazkowcow.
http://www.kpinfo.pl/news.php?readmore=6562

Oto niektore z nich:
- gwarancja zatrudnienia przez 10 lat dla wszystkich. Przy czym ci,
którzy pracują na kolei co najmniej 20 lat, nie mogliby zostać zwolnieni
przez 12 lat. Gdyby pracownik objęty taką gwarancją został zwolniony,
musiałby dostać odszkodowanie - tyle ile zarobiłby w firmie do końca
okresu objętego gwarancją

- podwyżki, dwa razy do roku, mają być co najmniej o wskaźnik inflacji
powiększony o 3 procent. W ciągu dwóch lat średnia płaca w spółce ma
osiągnąć 120 proc. średniej krajowej.

- gdyby spółka osiągnęła zysk, pracownicy mają dostać dodatkową premię
nie mniejszą niż średnie wynagrodzenie. Związki chcą też, by w miesiąc
od podpisania paktu spółka każdemu wypłaciła 10-miesięczne
wynagrodzenie. Spółka ma też co roku zasilać zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych odpisem z zysku w wysokości co najmniej 20 proc.

Na glowe im padlo?:)


· 

Witam
Znalazlem ciekawy artykul o zadaniach zwiazkowcow.
http://www.kpinfo.pl/news.php?readmore=6562

Oto niektore z nich:
- gwarancja zatrudnienia przez 10 lat dla wszystkich. Przy czym ci, którzy
pracują na kolei co najmniej 20 lat, nie mogliby zostać zwolnieni przez 12
lat. Gdyby pracownik objęty taką gwarancją został zwolniony, musiałby
dostać odszkodowanie - tyle ile zarobiłby w firmie do końca okresu
objętego gwarancją

- podwyżki, dwa razy do roku, mają być co najmniej o wskaźnik inflacji
powiększony o 3 procent. W ciągu dwóch lat średnia płaca w spółce ma
osiągnąć 120 proc. średniej krajowej.

- gdyby spółka osiągnęła zysk, pracownicy mają dostać dodatkową premię nie
mniejszą niż średnie wynagrodzenie. Związki chcą też, by w miesiąc od
podpisania paktu spółka każdemu wypłaciła 10-miesięczne wynagrodzenie.
Spółka ma też co roku zasilać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
odpisem z zysku w wysokości co najmniej 20 proc.


Przecież żądać można dużo, a co wynegocjują to się obaczy.


30 września mija termin wpłaty drugiej transzy odpisów na ZFŚS

Do 30 września 2008 r. pracodawca musi dokonać wpłaty drugiej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to obowiązek pracodawców, którzy 1 stycznia 2008 r. zatrudniali przynajmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie zrezygnowali w sposób określony przez przepisy z tworzenia ZFŚS. Obowiązek wpłaty drugiej transzy mają także pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Jednostki te muszą bowiem tworzyć fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pełny artykuł przeczytasz tutaj:
30 września mija termin wpłaty drugiej transzy odpisów na ZFŚS

... Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pełnych etatów ma obowiązek tworzenia ZFŚS. Mniejsi mogą to robić trochę inacze, ale też mają obowiązki.

Stan prawny na dzień dzisiejszy jest trochę inny... A to za sprawą Art. 4 cytowanej Ustawy.

Pracodawcy (za wyjątkiem pracodawców sfery publicznej) mogą zwolnić się od obowiązku tworzenia i prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
By tego dokonać pracodawca objęty obowiązkiem tworzenia Funduszu zobowiązany jest to zawarcia w układzie zbiorowym bądź w regulaminie wynagradzania postanowienia o nietworzeniu Funduszu.
Wprowadzenie takiego postanowienia do układu zbiorowego bądź regulaminu wynagradzania wymaga konsultacji z pracownikami. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia Funduszu lub wysokości odpisu na Fundusz wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Warto pamiętać, iż pracodawcy nie objęci układem zbiorowym pracy oraz nie zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nie tworzenia Funduszu i nie wypłacania świadczenia urlopowego, przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

· 

Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy, uzależnienie wypłacenia świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od stażu pracy pracownika jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundusz świadczeń socjalnych zwłaszcza w grudniu znajduje się w centrum zainteresowania pracowników - to z niego zwykle wypłacane są dodatki świąteczne czy kupowane bony towarowe. Część pracodawców jednak przyznaje takie świadczenia tylko osobom zatrudnionym powyżej roku, motywując to terminem wyliczania wysokości odpisów na ZFŚS (styczeń danego roku).

Jest to jednak niezgodne z przepisami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Jak mówi jej art. 8, jako kryteria przyznania świadczenia można stosować tylko sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionej do niego osoby. Jak więc przypomina dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy Anny Tomczyk, "Uzależnienie wypłaty czy realizacji świadczenia socjalnego od zatrudnienia w firmie 1 stycznia danego roku należy uznać za nieprawidłowe."
http://www.twoja-firma.pl...e-od-stazu.html

Nie napisałeś dokładnie o co chodzi, czy o świadczenie z funduszu socjalnego " wczasy pod gruszą " czy świadczenie urlopowe.

- Tylko w zakładach i placówkach tzw. budżetówki obowiązkowo powinien być tworzony zakładowy fundusz socjalny. We wszystkich innych natomiast może być on tworzony, ale nie musi. Zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu socjalnym pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 osób, przy czym liczą się pełne etaty, kwestie te rozstrzygają albo w układzie zbiorowym, albo w regulaminie wynagradzania. Ustawa dopuszcza zarówno dowolne kształtowanie wysokości odpisu na fundusz, jak i możliwość nietworzenia go wcale.

Jeszcze bardziej liberalne przepisy w tym zakresie obowiązują pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób. Mogą, ale nie muszą u siebie albo tworzyć fundusz socjalny, albo wypłacać tzw. świadczenia urlopowe. Jeżeli jednak zadecydują, że nie będą ani tworzyć funduszu, ani wypłacać świadczeń urlopowych, informację na ten temat muszą podać do wiadomości pracowników na początku każdego roku, nie później niż do 31 stycznia.

Tu jest dokladnie wyjasnione.
Tak jak pisalam - chodzi tu o WARUNKI SZCZEGOLNE.

"Sposoby ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm).

Zgodnie z Rozporządzeniem do ustalenia liczby zatrudnionych bierze się pod uwagę następujące elementy:

* liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony w pełnym i częściowym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, aktów powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

* pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wg wykazów A i B, stanowiących załączniki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)

* pracowników przebywających na urlopach wychowawczych."

[color=006699][/color]

1
Jeżeli pracujesz w dwóch szkołach / przedszkolu /, to świadczenia socjalne przysługują Ci z obydwu stosunków pracy. Jedno wyjaśnienie! Z pensji nikt Ci niczego nie potrąca na żaden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /ZFŚS/! Jest to fundusz tworzony z dodatkowej dotacji, której koszt występuje po stronie pracodawcy, a więc pośrednio z budżetu państwa. Corocznie na konto funduszu wpływa odpis w wysokości przewidzianej Ustawą o ZFŚS / np. dla nauczycieli wynosi on 8,5% planowanego funduszu płac - w tym roku jest to 2177,86 zł na 1 cały etat /. Do tego dochodzi również odpis na pracowników niepedagogicznych / 1000,04 zł na cały etat oraz odpis na emerytów /5% dochodów/. Ta pula pieniędzy razem wzięta tworzy na dany rok ZFŚS, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy/ ze stosunku pracy, ale nie z umów cywilno-prawnych np. zlecenia /. Sposoby i formy wydatkowania określa Regulamin ZFŚS opracowany w każdej placówce. Przyznawanie różnych form pomocy socjalnej zależy tylko i wyłącznie od sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej pracownika. Jeżeli więc złożysz wniosek i spełniasz przyjęte kryteria socjalne, powinnaś otrzymać wszelkie świadczenia / takie, jak zatrudnieni na pełnym etacie /.

Alu! Data zatrudnienia jest późniejsza od zwolnienia... O co Ci właściwie chodzi? Wymiar etatu nie ma nic wspólnego z ilością przepracowanych dni w miesiącu! Sprawy, o które pytasz, reguluje rozporządzenie z sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r., nr. 43, poz. 168). Pozdrawiam

Nie przelałam wszystkich swoich myśli i powyższa wypowiedź jest mało przekonująca, a chciałabym Ci pomóc w prowadzonej batalii. ;-))

Nauczyciele mieliby rację, gdyby oprócz wspomnianego wyżej odpisu na fundusz socjalny dokonywany był jeszcze drugi odpis, w którym także uwzględniona byłaby ilość zatrudnionych nauczycieli.

Jeśli tak nie jest, nie moga otrzymywać 2-wóch świadczeń urlopowych w tym samym roku z jednego funduszu socjalnego.
Karta nauczyciela daje im prawo do świadczenia urlopowego w wysokości niezależnej od dochodu - mają dość długie wakacje i muszą zebrać na nowo siły - ale nie daje im prawa do otrzymania dwóch świadczeń urlopowych.

Art. 53 pkt 1 a. wyraźnie mówi, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który utworzony został zgodnie z ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w kwocie równej wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Karta nauczyciela określa tylko do kiedy ma nastąpić wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli - do 31.08. każdego roku i w jakiej wysokości - równej wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i proporcjo......

Jeśli nauczyciela twierdzą, że maja prawo do 2-ch świadczeń urlopowych, niech wskażą podstawę, podając konkretny art. karty nauczyciela lub ustawy o ZFŚS.

Informuj o przebiegu batalii ok ? ;-))))

witam, mam pytanie do księgowych prowadzących pełną księgowość, został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zaksięgowałam 640/852
miesięczne odpisy są księgowane 440/640, do tej pory wszystko się zgadza, ale została udzielona pożyczka mieszkaniowa, zaksięgowano ją w następujący sposób 234/130 wypłata pożyczki, natomiast spłata księgowana jest 130/234 ale mam wątpliwość czy to jest prawidłowe, bo nie mam umniejszenia konta 852 (czy w przypadku pożyczek nie umniejsza się funduszu) jak to jest bardzo proszę o pomoc,mn

Tylko raz w roku jest wypłacane świadczenie urlopowe. Aby je otrzymać, pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Brane są pod uwagę nie tylko dni robocze, ale także niedziele i święta.
W tym roku świadczenie urlopowe może wynieść maksymalnie 906,61 zł dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach. Ten natomiast, który pracuje w szczególnie uciążliwych warunkach, może liczyć maksymalnie na 1208,81 zł. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 4 ustawy z 4 marca 2004 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) wysokość takiego świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego dla rodzaju zatrudnienia pracownika.
Pozdrawiam

Zagadnienie"rzeka"...Generalnie zależy to od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zapisów w poszczególnych JW.Przyjmuje tam się kryteria płacowe pracownika oraz członków rodziny i ustala progi;i skrótowo według tego się nalicza świadczenia w różnej wysokości,lub ich się nie przyznaje wcale.Obecnie odpis na jeden etat wynosi 906 zł brutto.Reguluje to Ustawa o FŚS.Wiemy,że w MON-ie zapisy w Zakładowych Regulaminach nie są spójne z Ustawą.Regulaminy te opracowują ZZ /1 lub 2 o ile są/i zatwierdza Dowódca JW.P;

Zagadnienie"rzeka"...Generalnie zależy to od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zapisów w poszczególnych JW.Przyjmuje tam się kryteria płacowe pracownika oraz członków rodziny i ustala progi;i skrótowo według tego się nalicza świadczenia w różnej wysokości,lub ich się nie przyznaje wcale.Obecnie odpis na jeden etat wynosi 906 zł brutto.Reguluje to Ustawa o FŚS.Wiemy,że w MON-ie zapisy w Zakładowych Regulaminach nie są spójne z Ustawą.Regulaminy te opracowują ZZ /1 lub 2 o ile są/i zatwierdza Dowódca JW.P;

Lub pozostaje opcja zrezygnowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i stworzenie tzw. świadczeń urlopowych Wtedy następuje brak zapomóg, bonów, mieszkaniówek, itp. Cała kwota pozostaje dla pracownika. Ale jest to obszerny temat. Pozdrawiam

Pod koniec maja "wyszło",że w Okręgach przetrzymywane są milionowe kwoty z tzw."funduszu remontowo - mieszkaniowego",czyli socjalu.Wynikają one z nadpłaconych odpisów z funduszu.Są to kwoty rzędu 100.000 - 250.000 zł na JW .Powinny one trafić z powrotem do dysponentów 3 stopnia,tj.każdej JW!Zasilą one Fundusz Świadczeń Socjalnych w każdej JW."Solidarność" w MON-ie to wie;a tam gdzie Nas nie ma...to pytać PW.Spożytkować można je w dowolny sposób/zgodnie z Ust.o FŚS,oraz Reg.Zakładowym/.

Dzisiaj w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej , w wyniku naszych wcześniejszych działań, uzyskaliśmy pozytywną opinie odnośnie udziału pracowników w wypracowanym zysku za 2006 rok ,tym razem cześć zysku (60.000) tj, ok 500-600 zł na jednego pracownika zostanie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników ( czerwiec) przeznaczona jako dodatkowy odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dzisiaj w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej , w wyniku naszych wcześniejszych działań, uzyskaliśmy pozytywną opinie odnośnie udziału pracowników w wypracowanym zysku za 2006 rok ,tym razem cześć zysku (60.000) tj, ok 500-600 zł na jednego pracownika zostanie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników ( czerwiec) przeznaczona jako dodatkowy odpis do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

No i bardzo dobrze:) Tak trzymać
Pozdrawiam

Po ostatniej rozmowie z Prezesem Zarządu chciąłbym poinformować , że dodatkowy protokół odnośnie zwiększonego o 1600 zł ( brutto) na pracownika ,odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , znajduje sie obecnie w PIP i oczekuje rejestracji , wypłata nastąpi po zarejestrowaniu - uprawnionym pracownikom. Pozdrawiam

W przyszłym tygodniu ma sie odbyć oficjalne spotkanie z Zarządem Spółki odnośnie podpisania protokołu dodatkowego - zwiększającego podstawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, oczywiście tytułem dofinansowania "wczasów pod gruszą"O ustaleniach oczywiście poinformuję.
Pozdrawiam - forumowiczów oraz odwiedzających. dnia Czw 22:00, 14 Lut 2008, w całości zmieniany 1 raz

Dzisiaj tj. 23.05.2007 odbyło sie posiedzenie Rady Nadzorczej , w trakcie której omawiany był bilans za rok obrotowy 2006, generalnie miniony rok był pomyślny: zwiększył się kapitał zakładowy (m.in.przejęcie budynku laboratorium) rozpoczęto kilka inwestycji, a także tak jak w roku poprzednim, spółka zakończyła rok , saldem dodatnim czyli zyskiem.
Jednak w tym roku ,skutkiem naszych działań , jest pozytywna opinia członków Rady Nadzorczej aby część wypracowanego zysku ( 60.000 - tj. ok 500-600 na jednego pracownika) przeznaczyć jako dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników ( czerwiec).
Omawiana była również bieżącą sytuacja , która niestety nie jest tak optymistyczna jak analogiczna w roku ubiegłym. Odnotowuje się spadek przychodów oraz wzrost kosztów niezależnych od Spółki.

Odpis podstawowy (bez młodocianych i zatrudnionych w uciążliwych warunkach) = przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą x 37,5% (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami).

Czy w firmie do 10 zatrudnionych pracownikow mozna wypłacac siadczenia urlopowe
w jakiej wysokości

W wysokości odpisu podstawowego - art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami).

Upominki są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


BTW, proszę o podanie: 1) zasobów Funduszu, 2) wysokości ostatnich odpisów, 3) skąd się biorą odpisy (bez cytowania ustawy), czyli kto wpłaca pieniążki nań dla uczczenia święta pań.

I pytanko, żeby było trochę celniej w topic:
Czy z okazji 26.IV (wyzwolenie/zdobycia/odbicie* Szczecina) przewidziana jest wypłata z Funduszu na rzecz pracowników Powiatu Gryfińskiego mieszkających w Szczecinie ?

* - niepotrzebne skreślić

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335)

Rozdział 2
Tworzenie Funduszu
Art. 3. (7) 1. (8) Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
2. (11)Pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 20, 21 i 24-27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.
i dalej
Art. 4. (18) 1. U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony.

Jak dobrze pamiętam pracodawca ma czas na podjęcie w/w decyzji w miesiącu styczniu każdego roku.

Od 1 stycznia 2004 r. po raz kolejny zmieniono zapisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz.335 ze zm.). Zmiany dotyczyły przede wszystkim określenia kręgu pracodawców zobowiązanych do tworzenia funduszu oraz uprawnienia do rezygnacji z jego tworzenia.

Pracodawców podzielono na dwie grupy, które mają nieco odmienne uprawnienia. Pierwszą z nich tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Drugą - pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), którzy tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pracodawcy zaliczeni do grupy drugiej nie mają możliwości zrezygnowania z tworzenia funduszu ani zmiany wysokości odpisu.

Pracodawcy zaliczeni do grupy pierwszej (czyli zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty) mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, mogą także zadecydować, że nie będzie on tworzony. Decyzja taka wyrażona może zostać w:

- układzie zbiorowym pracy (zakładowym lub ponadzakładowym),
- regulaminie wynagradzania, jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy.

Postanowienia regulaminu wynagradzania w tym zakresie powinny zostać uzgodnione z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku gdy nie działa ona u danego pracodawcy, z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Sprawdź, co się zmieniło w przepisach o naliczaniu odpisu na ZFŚS

Pracodawcy zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej oraz wykonujących pracę nakładczą (tzw. chałupników) przy naliczaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2009 r. muszą uwzględnić najnowsze zmiany w przepisach. W wyniku wprowadzonych zmian, u niektórych pracodawców może ulec zmniejszeniu krąg osób uwzględnianych w przeciętnym zatrudnieniu stanowiącym podstawę dokonania odpisu na ZFŚS na 2009 r.!

Pełny srtykuł znajdziesz tutaj:
Sprawdź, co się zmieniło w przepisach o naliczaniu odpisu na ZFŚS

Odpisy na ZFŚS i wysokość świadczenia urlopowego w 2009 r.

W jakiej wysokości powinniśmy naliczać odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe w 2009 r.?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz tutaj:
Odpisy na ZFŚS i wysokość świadczenia urlopowego w 2009 r.

Art. 53. 1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Jeżeli zawieszenie w czynnościach nie jest okresem zatrudnienia, to za ten okres nie wypłacasz świadczenia.

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
Składka na ubezpieczenie rentowe 6,5%
Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (cz. I) 7,75%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (cz. II) 0,75%

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi płaca brutto pomniejszona
o niektóre jej składniki, które nie podlegają „ozusowaniu”. Wymienić tu należy przede wszystkim: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenie rehabilitacyjne. Ponadto do podstawy nie wlicza się również m.in.:

• nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat;
świadczeń urlopowych wypłacanych na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie;
świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
• dodatków uzupełniających 80%-owy zasiłek chorobowy, wypłacanych przez pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenie „dowódca jednostki organizacyjnej” - oznacza dowódcę, szefa, komendanta, dyrektora, kierownika, rektora, posiadającego uprawnienia dysponenta środków budżetowych.
§ 16. 1. Organem wojskowym właściwym do zawarcia umów w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia spłaty odszkodowania jest dowódca jednostki organizacyjnej, jeżeli wysokość należności z tytułu odszkodowania nie przekracza dziesięciokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym zawarcie umowy, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Jeżeli wysokość odszkodowania przekracza dziesięciokrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie przekracza dwudziestokrotności tej kwoty, do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1, uprawniony jest dowódca jednostki organizacyjnej posiadający uprawnienia dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia.

Myślę że są podstawy aby kolega Dziamdziak odwołał swoje stwierdzenie o braku profesjonalizmu Rewizora.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to nie kasa zapomogowo-pożyczkowa. Tylko z tej drugiej przy odejściu na emeryturę dostawało się zgromadzone środki. Fundusz Świadczeń tworzy się z wpłat właściciela zakładu (odpisu). Nie ma powodu, aby udzielać z niego pożyczek oprocentowanych niżej niż w banku, bo to kwota niewystarczająca nawet na bony świąteczne w przyzwoitej wysokości, a służy jeszcze do innych celów.

W niektórych zakładach pracy są tworzone Fundusze Świadczeń Socjalnych (na podstawie Ustawy o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i Rozp. Ministra Pracy w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych i in). Powyżej 20 pracowników pracodawca ma obowiązek utworzenia takiego funduszu -warto wiedzieć i wymagać (musi to być 20 osób pracujących na pełny etat). Gdy jest taki fundusz tworzy się regulamin gosopdarowania nim. Jeżeli funkcjonuje on w waszych zakładach pracy warto do niego sięgnąć - macie tam czarno na białym na co można otrzymać pieniądze i jakie są zasady ich przyznawania. Każdy pracodawca w porozumieniu z komisją socjalną decyduje, jakie kwestie są priorytetowe. Zawsze jest też możliwośc przyznania tzw. zapomogi losowej - wtedy trzeba po prostu opisać swoją sytuację i można próbować. Pozdrawiam.
buka

Oczywiście, że nie jest to możliwe. Wynika to wyraźnie z Karty Nauczyciela:

Art. 53. 2. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Na podstawie art.6 ust.2a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Twoja firma została zwolniona z tworzenia Funduszu,ale skoro go utworzyła i nie wyłaca świadczeń urlopowych,a także nie zastosowała się do art.6 ust.2 ustawy określający przekazywanie na r-ek bankowy/odrębny/ równowartości odpisów/terminy/wówczas prawo podatkowe nie uznaje za koszt uzyk.przych.świadczeń finansowanych z tych środków.Bardziej racjonalna jest decyzja o rezygnacji z tworzenia Funduszu na rzecz wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego.Wydatki z tego tytułu bezpośrednio obciążają koszty działalności pracodawcy i są kup.Wydawnictwo Podatkowe Gofin Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Nr 14 z 10.05.2002.

Obowiązujący w naszej Spółce Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Sosjalnych określa wysokość odpisu na Fundusz.
W pażdzierniku br. w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi
dokonaliśmy zmiany tego Regulaminu, zmniejszając o 50% odpis na Fundusz roku 2005.
Czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź!!!!!!!!!!!!


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.)
§ 1. Podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca:
1) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy),
2) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Podstawę do wyliczenia odpisów stanowi kwota 1 803,94 zł. Jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2002 roku, pomniejszone o składki ubezpieczeniowe płacone przez pracowników (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r.) Poniżej przedstawiamy podstawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2003 roku.

Na jednego zatrudnionego 37,5% 676,48 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% 901,97 złNa pracownika młodocianego I rok nauki: 5% 90,20 zł II rok nauki: 6% 108,24 zł III rok nauki: 7% 126,28 zł

Pracodawca ma prawo do zwiększenia odpisu podstawowego o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia na każdego zatrudnionego, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2003 roku kwota ta wynosi 112,75 zł. O identyczną kwotę można zwiększyć odpis na każdego emeryta czy rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.

W 2003 roku nie ma już obowiązku zwiększania składki na Fundusz u pracodawców zatrudniających pracowników na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335)

Art. 4, ust. 1

U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 (pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony.

Taka regulacja jest zgodna z ustawą z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335), którego art. 3, ust. 4 stwierdza:

4. Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika

Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% , na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50% tej kwoty. Odpis na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki: 5%, w II roku nauki: 6%, w III roku nauki: 7% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia. Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.).
Musisz zadzwonić o kwotę do GUS-u jeśli już ją mają

Pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe za dany rok kalendarzowy, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. ZFŚS mają obowiązek tworzyć, zgodnie z art. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), pracodawcy zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Muszą też, bez względu na liczbę etatów, tworzyć ZFŚS pracodawcy ze sfery tzw. budżetowej (prowadzący gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe). Pozostałym pracodawcom pozostawiono to do ich uznania.

Ci, którzy z tej możliwości nie skorzystali, mają obowiązek wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe w wysokości tzw. odpisu podstawowego przypadającego na danego pracownika, z tym że ustala się je proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy (art. 5 ust. ust. 2, 2a i 3 ustawy z 1994 r.).

PYTANIE KSIĘGOWEJ NR 17816:***Obowiązujący w naszej Spółce Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określał wysokość odpisu podstawowego na fundusz - ustalony zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W październiku br. w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi dokonaliśmy zmiany tego Regulaminu, ustalając odpis na fundusz w wysokości 50% odpisu podstawowego - od 1 stycznia 2005 roku / zmniejszenie zgodnie z art.4 ust.1 i 2 ustawy o zfśs/. Czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami? prosimy o pilną odpowiedź!***

Witam. Mam mały problem z ustaleniem wysokości podstawowego odpisu na fundusz socjalny. Tzn. wiem jakie jest przeciętne wynagrodzenie i w następstwie tego odpis na jednego pracownika, ale pytanie jest następujące: czy mogę obniżyć ten odpis, tzn. czy mogę przyjąć mniejszy procent do obliczenia odpisu. Jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć podstawę prawną pozwalającą mi na takie obliczenie. Jeszcze jedno gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na temat tego, na jakie cele mogę wykorzystać pieniądze z funduszu świadczeń socjalnych.

Tomku
Pomysł piekny ale troche nierealny
Po pierwsze ZUS nie ma w tym żadnego interesu:
nie wpłynie to na ściągalność składek, wszystkie dokumenty musza być
podpisywane i stęplowane odręcznie itd....
Po drugie z załozenia ZUS jest instytucją zbędną. Służy ona mianowicie do
zbierania nadzorowania i dystrybucji cudzych pieniędzy na cudze potrzeby pod
płaszczykiem tzw ubezpieczeń społecznych i nie robi tego bynajmniej
charytatwnie.

Żeby osiągnąć opisywany przez ciebie skutek należało by zlikwidować ZUS w ogóle.
Niektóre jego funkcje nalezało by jednak zastąpić:
- wprowadzić podatek emerytalny na obecnych emerytów np 2% zarobków brutto,
- obowiązkową opłatę na podstawowe świadczenia medyczne,
- obowiązkowe minimalne ubezpieczenie wypadkowe(ale w dowolnej firmie)
- opcjonalne ubezpieczenie kosztów leczenia (nie obowiązkowe - płatne do
prywatnych firm ubezpieczeniowych lub np. funduszy szpitalnych, wykupywaniem
bonów usług medycznych...)
- powszechne fundusze emerytalne (obecny 2 filar)
i obcjonalne fundusze emerytalne(obecny 3 filar)
Ponadto wprowadzić prawo do odpisu od dochodu do 5% samodzielnie(w sposób nie
cykliczny) zgromadzonych środków na cele socjalne lub zdrowotne w ramach np.
fundacji lub udziałów w bonach usługowych.
Jestem przekonany że obciążenie kosztami socialnymi pracy spado by o połowę

Likwidację ZUS należało by poprzedzić rewizją przywilejów branżowych,
weryfikacją rencistów(10% społeczeństwa!!!) i określeniem do kiedy miałby być
płacony podatek emerytalny (bo w załozeniu ma on utrzymać tylko obecnych
emerytów).
Ściągalność podatku jest znacznie większa niż ZUS, o ściągalność składek
ubezpieczeniowych zadeklarowanych dbały by firmy ubezpieczeniowe bo z tego żyją.
Pracodawcy mielu by dodatkowy środek motywacji pracowników np. w postaci
dodatku emerytalnego do pensji albo dodatkowego funduszu zakłądowego(w miejsce
niepraktycznego juz nieco zakładowego funduszu składek socjalnych)
Nawet wzrostu bezrobocia by nie było bo taka reorganizacja wymaga ludzi i
prawdopodobnie spora część pracowników obecnego ZUS znalazła by zajęcie.
Siedziby itp można by żeczywiście sprzedać, kasą zasilić konta wszyskich ludzi
w funduszach emerytalnych albo wydać za to wszystkim bony usług medycznych.
Tyle że to już jest program małej rewolucji.

Yorge
ps. W sumie to moze być niezły pomysł na program wyborczy. Na posłą sie nadaje
spory kredyt już mam!


do 20 pracowników i nie ma żadnych zapisów w regulaminie dotyczących dodatkowego wynagrodzenia za urlop

Pracodawca zatrudniający do 20 pracowników nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

Pytanie
Pracuję w małym zakładzie pracy zatrudniającym ogółem 11 pracowników. Czy w związku z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien wypłacić mi Świadczenie urlopowe? Słyszałam, że przysługuje ono przy dwutygodniowym urlopie.

Odpowiedź.
Kwestię przyznawania i wypłacania świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). W myśl jej art. 3 pracodawca spoza sfery budżetowej, który nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) a zatrudnia mniej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), może wypłacać pracownikom Świadczenie urlopowe. Z przepisu wynika, że obowiązek pracodawcy ma charakter fakultatywny (wyjątek dotyczy pracodawców zatrudniających nauczycieli objętych ustawą - Karta Nauczyciela).
Aby jednak pracodawca mógł nie dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego, informację o jego niewypłacaniu powinien przekazać swoim pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w terminie do 31 stycznia, w sposób przyjęty w zakładzie pracy (np. na tablicy ogłoszeń albo obiegiem).

W sytuacji gdy pracodawca nie zwolnił się z obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego, to musi je pracownikom raz w roku wypłacać.

Jedynym warunkiem jaki ma do spełnienia wówczas pracownik, aby otrzymać świadczenie, jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego (bieżącego lub zaległego) obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (dni robocze, niedziele i święta). Omawiane świadczenie pracodawca powinien wypłacić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, odpowiedniego dla rodzaju zatrudnienia pracownika. Ustala się je proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Gofin

Witam serdecznie,

Panie Tomku - odpowiedź na Pana wątpliwości znajduje się w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Art. 103.
1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się:
1) z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem
środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5;
2) z opłat za korzystanie z domu studenckiego;
3) z opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;
4) z innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i
stołówkach studenckich.
3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której
mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w
przypadku uczelni publicznej także na remonty domów i stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być większa
niż 3% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1.
4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której
mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i
stołówek studenckich, a w przypadku uczelni publicznej także na wynagrodzenia
pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników, o którym mowa w
art. 157.
5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której
mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów i
zapomóg oraz remonty i modernizację domów i stołówek studenckich.
6. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części
nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, o której mowa w
art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów
realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i
zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię.

Prawda,ale mogą to robić też Związki Zawodowe np:"Solidarność".My cofneliśmy w 1 OSK tzw."Dzień Kobiet",na który to szło ok.10.000 zł...a w OWC,Instruktorach nauki jazdy,warsztatach nie ma kobiet...My przeciwko paniom nic nie mamy...ale hola z wydatkami..P;


Oooo tylko nie mów ,że szło to z Funduszu Socjalnego bo tego typu praktyki są zagrożone sankcjami dla Pracodawców - karą grzywny lub ograniczenia wolności. plus działka od PIP.
Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie dają pracodawcy uprawnień do wydawania pieniędzy zgromadzonych na koncie Funduszu na cele nie mieszczące się w zakresie działalności socjalnej - zdefiniowanej w art. 2 pkt 1 ustawy o Funduszu.

Finansowanie ze środków Funduszu różnych rodzajów działalności podstawowej lub działalności bytowej stanowi naruszenie przepisów ustawy o Funduszu.

Do sfery wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o Funduszu należy pokrywanie ze środków ZFŚS wydatków m.in. na:
* inwestycje socjalne i remonty zakładowych obiektów socjalnych,
* utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych,
* potrzeby zakładowych drużyn i ognisk sportowych,
* różnego rodzaju cele związane z ochroną zdrowia,
* żywienie przyzakładowe,
* zakup polis ubezpieczeniowych na życie,
* nagrody lub upominki okolicznościowe z okazji różnych świąt czy rocznic,
* zakup kwiatów na 8 marca, czy z innej okazji,
* zakup bonów towarowych nie w ramach pomocy socjalnej, ale z okazji świąt, rocznic zakładowych, obchodów jubileuszowych, itp.,
* przyjęcia lub poczęstunki dla pracowników oraz emerytów i rencistów z okazji różnych spotkań towarzyskich czy okolicznościowych,
* cele o charakterze administracyjnym, takie jak:
- potrącane przez bank opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunku Funduszu,
- koszty delegacji słuzbowych pracowników socjalnych,
- koszty szkolenia pracowników socjalnych,
- zakup literatury fachowej dla służb socjalnych,
- zakup materiałów piśmiennych, itp.

Wyżej wymienione wydatki powinny obciążać koszty działalności zakładu pracy a nie Fundusz.

Wykroczeniem przeciwko ustawie o Funduszu jest także "pozorne" przelanie na konto Funduszu naliczonego odpisu i zwiększeń w terminach nakazanych ustawą, a potem wycofanie tej wpłaty na konto operacyjne, aby służyła pokrywaniu kosztów działalności pracodawcy. Za takie praktyki związki zawodowe powinny pozywać pracodawców do sądu pracy, który wymierzy im stosowne kary za naruszenie prawa.
Pozdrawiam i zachęcam do przemyśleń.


Sprawozdanie z posiedzenia Komisji NSZZ „ Solidarność”
z dnia 21.06.2007.
Posiedzenie komisji przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia. Prezydium przedstawiło relacje z pobytu w Warszawie na spotkaniu organizowanym przez ministra Kościelniaka dotyczącego „ emerytur pomostowych”, niestety prace nad tym projektem prowadzone przez minister Kalate , praktycznie nie posuwają się , z wyjątkiem branży górniczej,( w tym sektorze szanse na wcześniejsze emerytury mają pracownicy urodzeni do 1968 roku).
Jesienią bieżącego roku ma się odbyć referendum dotyczące systemu czterobrygadowego, w przypadku wprowadzenia tzw. „V brygady” czas pracy uległ by skróceniu do 144 godzin miesięcznie , co niestety z punktu widzenia pracodawcy wiąże się nieuchronnie z obniżeniem wynagrodzenia za prace. Poinformujemy o konkretnych propozycjach.
Dla pracowników Koksowni opracowano regulamin przyznawania tzw. nagrody dodatkowej- produkcyjnej gdzie głównym kryterium jest zatrudnienie od dnia 10.01.2006 do dnia podpisania porozumienia, przewidywany termin wypłaty to, ok.20.07.2007r. oraz absencja chorobowa jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 30dni zostanie mu potracone 10 % nagrody, 60 dni – 30% , pow. 60 dni 50% ( wysokość nagrody to ok. 1150 zł pracownicy nieprodukcyjni oraz 1400 pracownicy produkcyjni)
Wczoraj tj. 20.06.2007 , spółkom „córkom” zostały wypowiedziane umowy o współpracy , główną motywacją tych wypowiedzeń , było „uporządkowanie” tych umów ponieważ wiele zawierało nawet po kilkadziesiąt aneksów , przez co były nieczytelne. Nowe umowy maja być przejrzyste i tematyczne. Oby nowe umowy okazały się korzystne , dla spółek zależnych.
Co w spółkach siostrzanych?
Spedkoks- prowadzi negocjacje odnośnie nagrody dodatkowej , nastąpiło ograniczenie składu Zarządu do trzech osób.
ZRM – na bieżąco wypłacane są świadczenia socjalne, wypłacono zwiększony dodatek gorący na uprawnionych stanowiskach.
BTS – prowadzi negocjacje płacowe, być może przystąpi do renegocjacji niedawno podpisanego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
ZUG – prowadzi negocjacje płacowe
Labor-koks – czekamy na decyzje Zgromadzenia Wspólników odnośnie dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych , oraz prowadzimy negocjacje dotyczące nagrody dodatkowej ( spotkanie w tym temacie zaplanowane jest na 28.06.2007r)

Podpisanie protokołu dodatkowego dotyczącego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma się odbyć w dniu jutrzejszym ( kwota do protokołu 1600 zł ( brutto) na zatrudnionego pracownika spółki) Po oficjalnym podpisaniu oczywiście natychmiast poinformuję .

Poniżej prezentuję propozycję tabeli dochodów na jednego członka rodziny pracownika oraz wynikającą z dochodu kwotę dofinansowania "wczasów pod gruszą" w roku 2008 ( wszystkie kwoty brutto):
Po dzisiejszym spotkaniu ( 18.03.2008) propozycja wygląda następująco:

do 3000 zł kwota dofinansowania 4500 zł
od 3000,01 zł do 4000,00 zł kwota dofinansowania 4250 zł
od 4000,01 zł do powyżej kwota dofinansowania 4000 zł.

Uwaga :wydłużenie długości urlopu wypoczynkowego uprawniajacego do otrzymania świadczeń do min. 10 dni urlopowych za rok bieżący.

Skrócenie czasu oczekiwania na pożyczkę z funduszu remontowego do 12 miesięcy.
Uzyskaliśmy deklarację Prezesa Zarządu , że świadczenia "Pod gruszą" będą realizowane na bieżąco wg. kolejności składanych wniosków o dofinansownie "wczasów pod gruszą".

Ps. Czas przekazania środków z funduszu dla pracownika reguluje Ustawa o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Rozdział 2 Art. 3.1 pkt.5a : "Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzajacym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego")

Odpowiedź na pytania Silwer zadane poniżej:
1.)10 dni - jeszcze nie jest zatwierdzone- zalecene przez biegłego rewidenta ( jest na terenie Spółki i bada bilans za poprzedni rok.)
2.)Dochód pracownika będzie obliczany za 3 ostatnie miesiace roku poprzedniego ( w praktyce oznacza to miesiące: październik , listopad, grudzień roku 2007) suma dochodów pracownika oraz małżonka jeżeli pracuje, podzielony przez liczbę członków rodziny( małżonkowie plus dzieci na utrzymaniu).
3.) 12 miesiecy to czas oczekiwania na pożyczkę po spłacie, a nie czas spłaty
4.) Odnośnie decyzji o zagospodarowaniu środków z funduszu , fajnie by było gdyby decyzje w tym temacie podejmowały tylko związki zawodowe, a pracodawca przelewał określone i zadysponowane środki. Niestety wszystko odbywa się na drodze negocjacji (" uzgodnień " jak mówi ustawa o tworzeniu funduszu świadczeń socjalnych) nie wspomnę o odpisie dodatkowym... dnia Wto 22:14, 18 Mar 2008, w całości zmieniany 7 razy

W celu "rozjaśnienia" zasad funkcjonowania oraz tworzenia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (określa Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) w naszym przypadku dodatkowo określa Zakładowy Regulamin Świadczeń Socjalnych - podpisywany i uzgadniany co roku z Pracodawcą .

1. Konto funduszu jest administrowane i zasilane corocznie ( przez pracodawcę) kwotą odpisu podstawowego. Może być dodatkowo zasilone tzw. "odpisem dodatkowym" ( przez Pracodawcę - który trzeba wynegocjować a nie zawsze jest to prosta sprawa...)Przelew na konto funduszu dokonywany jest na podstawie protokołu dodatkowego do ZUZP zarejestrowanego w Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Corocznie pracodawca przedstawia pisemne rozliczenie środków z funduszu socjalnego ( zainteresowani mieli okazję zapoznać się z rozliczeniami - posiadam do wglądu)

3. Całość środków zgromadzonych na koncie funduszu, nie jest przeznaczona wyłącznie na "świadczenia urlopowe - ale również na :
- dopłaty do wczasów krajowych i zagranicznych.
- dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz uczących sie.
- dopłaty do tzw. "zielonych szkół".
- zapomogi dla pracowników Spółki, emerytów i rencistów Spółki.
- pożyczki mieszkaniowe.
- dopłaty do sfery kulturalno- oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej.

4. Wraz z regulaminem na bieżący rok podpisuje się również " preliminarz wydatków " z funduszu w którym planuje sie wydatkowanie w poszczególnych grupach kosztowych.

W razie dalszych niejasności odnośnie zasad funkcjonowania funduszu zapraszam, chętnie udostępnię odpowiednie dokumenty, ewentualnie proszę kontaktować się z pozostałymi członkami naszej komisji , którzy również mają możliwość przedstawienia materiałów( praktycznie na każdej brygadzie)
Uwaga na marginesie : każdy ze związków działąjących na terenie spółki posiada lub powinien posiadać w/w dokumenty i znać zasady funkcjonowania funduszu , tak że do nich również możecie się zwracać...
Z drugiej strony cieszy fakt, że wszyscy zwracają się do mnie i do nas , ale pamiętajcie , że my liczymy również na Was i to w sytuacji kiedy jeszcze ważą się losy naszych wynagrodzeń w tym roku a od Waszej postawy również wiele zależy - nie zapomnijcie. Pozdrawiam. dnia Śro 19:58, 19 Mar 2008, w całości zmieniany 3 razy

21 czerwca w siedzibie Spółki ma się odbyć Walne Zgromamdzenie Wspólników ZAB "Labor-Koks" na którym między innymi odbędzie sie zatwierdzenie naszego dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych oraz zatwierdzenie Zarządu Spółki na następną kadencję.

(19.02) Kompensacyjne w Sejmie

Dzisiaj o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462).

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, aby zmodyfikować projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i uzupełnić go o następujące rozwiązania:

1) uznanie za spełnienie wymogu 20 lat pracy nauczycielskiej - pracy na stanowisku nauczyciela we wskazanych w projekcie szkołach i placówkach oświatowych w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (czasu pracy),

2) zagwarantowanie nauczycielom przechodzącym na świadczenie kompensacyjne odpraw analogicznych do odpraw emerytalnych wynikających z art.87 Karty Nauczyciela,

3) zagwarantowanie nauczycielom przechodzącym na świadczenie kompensacyjne możliwości korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach, jakie przysługują nauczycielom emerytom i rencistom, wynikających z art. 53 Karty Nauczyciela i zagwarantowanie odpisu na każdego nauczyciela korzystającego ze świadczenia kompensacyjnego,

4) objecie prawem do świadczeń kompensacyjnych wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach wskazanych w projekcie (nieuwzględnienie w prawie do świadczeń kompensacyjnych nielicznej grupy nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych może doprowadzić do niezadowolenia i konfliktów w ramach rad pedagogicznych, a także ewentualnych roszczeń pracowniczych),

5) utrzymanie warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do 2014r., (pozwoli to najstarszym rocznikom nauczycielskim, którym do uzyskania wcześniejszej emerytury zabrakło zaledwie 1 – 4 lat, w miarę szybkiego nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego),

6) przesunięcie na skutek rozwiązania, o którym mowa w pkt 5 terminu wygaszenia świadczeń kompensacyjnych na rok 2032 (umożliwi to skorzystanie z prawa do świadczeń kompensacyjnych w szczególności mężczyznom urodzonym pomiędzy rokiem 1964, a 1969),

7) ustalenie wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, o której mowa w art.5 projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych na poziomie 100%.

(mk,GN)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników obligatoryjnie muszą tworzyć zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Ci, którzy mają mniejszy stan zatrudnienia mogą, zamiast tworzenia funduszu, wypłacać świadczenia urlopowe.

Obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach zatrudniających w dniu 1 stycznia co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostali pracodawcy mogą ale nie muszą tworzyć fundusz na zasadach określonych w ustawie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w firmie nie założyliśmy, mamy obowiązek (o ile nie zamieściliśmy takich ustaleń w regulaminie wynagrodzeń lub zbiorowym układzie pracy) wypłacania pracownikom świadczeń urlopowych, które zrekompensują im wydatki na pokrycie kosztów wypoczynku.

Świadczenia urlopowe są obligatoryjne dla pracowników, którzy wykorzystali co najmniej czternastodniowy urlop wypoczynkowy. Wynoszą one 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku, lub w II półroczu poprzedniego roku (jeżeli okaże się, że to wynagrodzenie było wyższe).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym jest wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Oznacza to, że wypłacone pracownikom świadczenia nie zwiększają ich podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to, niestety, wyłącznie środków wypłacanych z Funduszu. Świadczenia urlopowe są przez fiskusa traktowane jak wszelkie inne wypłaty wynikające ze stosunku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest więc odprowadzenie od nich zaliczki na podatek, oraz wykazanie ich jako "wynagrodzenie w gotówce i w naturze" w prowadzonej ewidencji.

Czy można zwiększyc odpis na jednego pracownika, a tę nadwyżkę ponad limit w przepisach potraktowac jako nkup?

Tak - art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami).

Pismo MF z dnia 18.09.1996 r. nr PO 3-722-665/WK/96
Odpowiadając na pismo z 22 sierpnia 1996 r. - Ministerstwo Finansów informuje, że stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są podstawowe odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze, tworzone przez podatnika, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.
Zasady naliczania odpisu na fundusz socjalny regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy o ZFŚS układy zbiorowe pracy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą również postanowić, że fundusz ten nie będzie tworzony. Powyższy przepis oznacza, że zakład pracy może dowolnie wybrać formę i metodę kształtowania wysokości odpisu na fundusz. Przepis ten - zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej - daje prawo zakładowi pracy objętemu układem zbiorowym pracy do decydowania, w jakiej wysokości (wyższej lub niższej od określonej w art. 5 ustawy) i w jaki sposób (wskaźnikiem od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej bądź od przeciętnego wynagrodzenia we własnym zakładzie lub od najniższego wynagrodzenia pracowników czy też w postaci określonej kwoty) naliczy on odpis na fundusz.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS (obowiązującym od 5 kwietnia 1996 r.) odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 4 i 5, obciążają koszty działalności zakładu pracy.
Powyższe nie przesądza, że dowolna kwota odpisów na ZFŚS stanowi koszt uzyskania przychodów. Jak wynika bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, kosztem uzyskania przychodów są tylko podstawowe odpisy i wpłaty na fundusz. Definicję odpisu podstawowego zawiera przepis art. 2 pkt 2 ustawy o ZFŚS. Jest to odpis dokonany na zasadach określonych w art. 5 tej ustawy.
Zatem w przypadku gdy faktyczne odpisy i wpłaty na ZFŚS są wyższe od odpisu podstawowego i dokonanego na podstawie art. 5 ustawy - kosztem uzyskania przychodów są tylko odpisy podstawowe i wpłaty, zaś w przypadku gdy są niższe - odpisy i wpłaty faktycznie dokonane.

Pracodawcy tworzący fundusz socjalny zobowiązani są do dokonywania corocznych odpisów w konkretnych wysokościach oraz terminach. W praktyce zdarza się jednak, że obowiązek ten nie jest realizowany lub środki przelewane są z opóźnieniem. W takiej sytuacji prawo przewiduje określone sankcje dyscyplinujące.

Ustawa o ZFŚS przewiduje określone sankcje wobec pracodawców, którzy nie dokonują odpisów na fundusz socjalny lub przelewają środki, ale w zaniżonej wysokości albo z opóźnieniem. Artykuł 12a informuje, że kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym w jego imieniu, za wykonywanie przepisów ustawy, nie realizuje obowiązków z niej wynikających, podlega karze grzywny. Stosowne działania podejmuje tu Państwowa Inspekcja Pracy - najczęściej w wyniku skarg pracowników. Pracodawca taki może być ukarany mandatem bezpośrednio w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez inspektora PIP albo wniosek o nałożenie grzywny zostanie skierowany do sądu. Oprócz tego zarządzający firmą otrzyma wystąpienie inspektora pracy o usunięcie stwierdzonych naruszeń - w tym wypadku dokonanie należnych wpłat - i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych. Pracodawca lub organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem albo inną jednostką państwową lub samorządową, do którego skierowano wystąpienie, ma obowiązek poinformować inspektora PIP w wyznaczonym czasie, nie dłuższym niż 30 dni, o terminie i sposobie realizacji wniosków zawartych w otrzymanym dokumencie. Tematem tym zajmuje się także Kodeks pracy, który w art. 207 § 2 pkt 3 stanowi, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie m.in. wystąpień wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym PIP.

Z pozwem do sądu pracy o przelanie należnych środków na rachunek Funduszu mogą też wystąpić związki zawodowe. Prawo takie daje im art. 8 ust. 3 ustawy o ZFŚS. Zwróćmy uwagę, że przepis ten mówi o "należnych środkach", czyli kwotach, które powinny być przelane w wysokościach określonych ustawą o ZFŚS. Nie ma tu więc mowy o odsetkach za zwłokę. Znajduje to potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1999 r. (I PKN 663/98) stwierdzającego, że "Pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia odsetek od kwot nie przekazanych w terminie na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".

W komunikacie z 19 lutego 2009 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniosło 2578,26 zł, a w drugim jego półroczu – 2666,77 zł (M.P. nr 11, poz. 138).
Wynagrodzenie w drugim półroczu 2008 r. okazało się wyższe i w związku z tym to ono jest podstawą naliczenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

W 2009 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2666,77 zł.
Podstawa naliczania
Od kwoty 2666,77 zł

Na jednego pracownika - 37,5%
1000,04 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50%
1333,39 zł

Na jednego młodocianego:
w pierwszym roku nauki - 5%
133,34 zł
w drugim roku nauki - 6%
160,01 zł

w trzecim roku nauki - 7%
186,67 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75 % podstawy wymiaru
1166,71 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%
166,67 zł

Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.); obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. Nr 11, poz. 138).

http://kadry.infor.pl/wia...a-zfss-w-2009-r

Zatrudniamy poniżej 20 pracowników, jednakże chcielibysmy utworzyć Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych. W jaki sposób dokonuje sie odpisów na ten cel? W jakiej wysokości? Z czyich środków jest pokrywany? Proszę o odpowiedz.

Czy z funduszu świadczeń socjalnych można wypłacać świadczenie urlopowe w wys. 100% odpisu dla pracownika, który przebywał na urlopie min. 14 dni?


:

: Bardzo proszę o POMOC!
: Mam maleńką firemkę o statusie Sp. z o.o.
: Zatrudnienie: 1 osoba na pełny etat i 3 osoby na 1/2 etatu.
: Będę miał kontrolę PIP wymagającą dokumentów dotyczących wypłacania
: świadczenia urlopowego.
: Pytanie:
: Czy taka firma oprócz normalnej pensji za okres urlopu musi wypłacać
: dodatkowe świadczenie urlopowe?
: Czesc
: świadczenie urlopowe reguluje -
: Dz.U.96.70.335
: 1996-10-22zm.:Dz.U.96.118.561
: 1997-01-01zm.:Dz.U.96.139.647
:  zm.:Dz.U.96.147.686
: 1997-08-08zm.:Dz.U.97.82.518
: 1997-10-22zm.:Dz.U.97.121.770
: 1998-01-01zm.:Dz.U.97.82.518
: 1998-07-04zm.:Dz.U.98.75.486
: 1998-09-01zm.:Dz.U.98.113.717
:
: USTAWA  z dnia 4 marca 1994 r.
: : o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
: : (tekst jednolity)
:
: Rozdział 1
:
: Przepisy ogólne
::
: : Rozdział 2
:
: Tworzenie Funduszu
:
:
: Art. 3. (7) 1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy
: zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne
etaty.
: 2. Pracodawcy będący jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą
gospodarkę
: finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. -
: Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz.
: 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr
124,
: poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz.
496
: i Nr 132, poz. 621), tworzą Fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych
: pracowników.
: 3. Pozostali pracodawcy mogą tworzyć Fundusz na zasadach określonych w
: ustawie.
: 4. Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, którzy nie utworzyli Funduszu,
: wypłacają pracownikom świadczenie urlopowe w wysokości odpisu
podstawowego,
: określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 - odpowiedniego do rodzaju
zatrudnienia
: pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których
mowa
: w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
: pracownika.
: 5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w
: roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z
urlopu
: wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
: 5a. (8) Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w
ostatnim
: dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w
ust.
: 5.
: 6. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na
: ubezpieczenie społeczne pracowników.
: 7. (9) W przypadku zmian w stanie zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego
: podstawę tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego przez
: pracodawcę stanowi liczba zatrudnionych, o której mowa w ust. 1, w dniu 1
: stycznia danego roku.
:
:
: Art. 4. (10) Układy zbiorowe pracy mogą dowolnie kształtować wysokość
odpisu
: na Fundusz, mogą również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony lub
że
: świadczenie urlopowe nie będzie wypłacane.
:
:
: to chyba wyjasnia wszystko - swiadczenie powinni byc wyplacane

W związku z Art4. mam pytania:
Czy drogą do uniknięcia wypłacania świadczenia urlopowego lub tworzenia
Funduszu jest zawarcie układu zbiorowego i zawarcie w nim postanowienia, o
którym mowa w tym artykule ?
A może wystarczy, że pracownicy zrzekną się na piśmie prawa do tego
świadczenia ?
Kim są strony układu zbiorowego ( z tego co udało mi się wyczytać w KP, to
Pracodawca i Zwiazki Zawodowe) ?
Czy brak zakładowej  organizacji Związkowej lub innej, ale takiej, która
może być stroną układu, wyklucza możliwość zawarcia układu zbiorowego, i tym
samym zmusza pracodawcę do wypłaty świadczenia, na które niejednokrotnie go
nie stać ?


maniek, Ty chyba sobie żartujesz? Już Ci odpowiadam.

Cytat: W ostatnim czasie usłyszałem wiele opinii, o tym, że PKP to jednak dobry pracodawca bo płaci regularnie
Jest to obowiązkiem KAŻDEGO pracodawcy, wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz z umowy o pracę (termin płatności). Żadna to łaska, że płacą regularnie, ale obowiązek PKP.

Cytat: zapewnia socjalne przywileje
Jakie przywileje?

Cytat: daje bilety, wczasy
Nikt nikomu niczego za darmo nie daje! Bilet kolejarz musi sobie kupić w kasie sam. Dostaje legitymację uprawniającą do 99% ulgi, ale i to każdy kolejarz musi sobie wykupić (wartość świadczenia to ponad 500 zł rocznie) i jeszcze potrącają mu od tego 19% podatku. Wielu kolejarzy rezygnuje z wykupu "darmowych" biletów dla siebie lub dla członków rodziny, bo to zbyt drogi interes w stosunku do głodowych zarobków.

Wczasy - zakład tylko dofinansowuje z ZFŚS (taki fundusz mają wszystkie firmy, również prywatne). Kwota dofinansowania jest wliczana do dochodu pracownika, od którego ma potrącany podatek dochodowy.

Cytat: dofinansowanie do nauki
Teoretycznie i to pod warunkiem, że studiujesz kierunek jaki odpowiada pracodawcy (przydatność zawodowa), a nie Tobie. Jeśli jesteś maszynistą a studiujesz filozofię to żadnego dofinansowania nie dostaniesz. Jest jeszcze jeden warunek - w zamian za to musisz podpisać z zakładem cyrograf, który zobowiązuje Cię do pracy w tym zakładzie przez 5 lat od ukończenia nauki. Jeśli się zwolnisz, zmienisz pracę lub przerwiesz naukę, to musisz zwrócić całe dofinansowanie. Znam wielu kolejarzy, którzy studiują zaocznie na własny koszt, bo po studiach chcą się zwolnić z PKP i poszukać lepszej pracy.

Skończmy z tymi mitami! PKP nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą gdzie wszystko dają za darmo! Nic nie dają za darmo! Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest kasą wypracowaną przez załogę - każda firma (państwowa i prywatna) robi stosowne odpisy w księgowości.

Cytat: bo wielu ludzi pracuje na czarno lub u prywaciaży, gdzie o waszych warunkach pracy mogą tylko pomażyc.
A ja znam wiele osób, które pracują w normalnych prywatnych firmach (np. w Legnickiej Spec. Strefie Ekonom.) i o ich warunkach pracy i płacy ja, pracownica PKP, mogę tylko pomarzyć.

Skoro w PKP jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, skoro wielu ucieka z kolei do prywatnych firm, a młodzi to nawet nie chcą słyszeć o pracy w PKP za 1200-1500 zł i masowo wyjeżdżają za granicę? Dziś po ostatnich głośnych podwyżkach większość kolejarzy zarabia nie więcej niż 1500 zł na rękę, zaś średnia wieku pracowników Grupy PKP to już ok. 50 lat - w mojej spółce (PKP SA) ponad 65% zatrudnionych osób ma więcej niż 46 lat. Młodzież, czyli osoby do 35 lat stanowią zaledwie 8% załogi.

Stan prawny: 08/2003
Ostatnio bardzo gorącym tematem jest sprawa zmian w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która umożliwia niektórym pracodawcom rezygnację z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub prawo do nie wypłacania świadczenia urlopowego. Sprawa jest o tyle aktualna, iż znalazła już swoje odzwierciedlenie na wokandzie sądów pracy. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców tegoż funduszu. I tak najogólniej rzecz ujmując, fundusz tworzą obowiązkowo, wszyscy pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników – wypłacają świadczenie urlopowe, choć mogą także tworzyć fundusz, przy czym najniższy odpis na fundusz świadczeń socjalnych jest równy wysokości świadczenia urlopowego. Prawdziwą rzawę wprowadziła zmiana w art. 4 Ustawy, która umożliwia, podjęcie decyzji o wielkości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy wielkość świadczenia urlopowego, ustalić wewnątrz zakładu pracy (w układach zbiorowych pracy lub regulaminie wynagradzania). Tak więc pracodawcy, począwszy od 1 stycznia 2003 r., których pracownicy nie są objęcie układem zbiorowym pracy mogą zawierać w regulaminie wynagradzania następujące postanowienia:
o rezygnacji z tworzenia Funduszu na czas nieograniczony
o rezygnacji z tworzenia Funduszu na czas określony
o ustaleniu innych niż obowiązujące (37,5% przeciętnego wynagrodzenia) odpisów na Fundusz (np. 10 % przeciętnego wynagrodzenia)
Pracodawcy wypłacający świadczenie urlopowe mogą w tymże regulaminie zrezygnować z jego wypłaty lub postanowić o niższej niż obowiązująca wysokości świadczenia. Jednakże, nowy art. 4 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera bardzo ważny warunek, o którym pracodawcy bardzo często nie wiedzą lub o nim zapominają. Warunek ten zawarty został w art. 4 pkt 3 a sprowadza się do konieczności uzgodnienia postanowienia regulaminu wynagradzania o nie wypłacaniu świadczenia urlopowego, nie tworzeniu Funduszu lub zmniejszenia odpisu na Fundusz, z pracownikiem wybranym przez pracowników do reprezentowania ich interesów w zakresie świadczeń socjalnych. Brak wymaganego przez Ustawę uzgodnienia wprowadzonych do regulaminu wynagradzania zmian z takim reprezentantem pracowników uniemożliwia niestety pracodawcy zwolnienie go z wywiązania się z obowiązków socjalnych wobec swoich pracowników, o czym część pracodawców najwyraźniej zapomina. Najlepiej, aby taka aprobata reprezentanta interesów socjalnych pracowników została zawarta na piśmie i oczywiście przed datą, która obligowała pracodawcę do tworzenia Funduszu świadczeń socjalnych tj 1 stycznia 2003, a co najmniej przed datą obowiązkowego przekazania 75% odpisów na Fundusz, tj przed 31 maja.

Zmiany do regulaminu wynagradzania, wprowadzające ograniczenie obciążeń socjalnych pracodawcy powinny zostać także poparte czynnikiem, który zmusza pracodawcę do obniżenia świadczeń socjalnych na rzecz pracowników. Może to być trudna sytuacja finansowa zakładu, utrata płynności finansowej, zagrażającej utrzymaniu obecnego zatrudnienia, pojawienie się na rynku bardzo mocnej konkurencji, która zmusza zakład do bardzo poważnych cięć w kosztach, aby utrzymać się na rynku itp. Wszystkich pracodawców, którzy pragną skorzystać z możliwości ograniczenia świadczeń socjalnych w swojej firmie zachęcam do konsultacji z fachowcem lub do lektury Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

UCHWAŁA NR XXIX / / 08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 589.960 zł.

801 Oświata i wychowanie 490.000,00
80120 Licea ogólnokształcące 460.600,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 460.600,00

OGÓŁEM 589.960,00

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.165.137,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 990.870,00

80120 Licea ogólnokształcące 701.237,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.109,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511.484,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.233,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.080,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00
4260 Zakup energii 32.000,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.750,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.481,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00
80123 Licea profilowane 27.376,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.573,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.490,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 553,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 760,00

OGÓŁEM 1.521.197,82

§ 4. 1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 1.053.979,18 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 15.847.217,92 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 801
490.000 zł – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Gryfińskim w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 oraz umową dotacji wprowadza się środki jakiej Powiat Gryfiński przekaże Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującej na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego i profilowanego, obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres od 1 września do 31 grudnia 2008r. w miesięcznych transzach (kwota może ulec zmianie);

Wydatki
990.870 zł – w związku z przejęciem nowej jednostki od Powiatu Gryfińskiego wprowadza się wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Panie Radny proszę o wyjaśnienie w/w zmian w projekcie uchwały i odpowiedz na pytanie:
Czy jeżeli Powiat przekazuje gminie kwotę 460.600 zł na utrzymanie do końca roku liceum, a gmina planuje wydać do końca roku 990.870 zł i źródłem pokrycia różnicy ponad pół miliona złoty ma być nadwyżka budżetowa która po zmianach od początku roku dramatycznie topnieje i już tylko wynosi 15.847.217,92 ( przeznaczona w uchwale budżetowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w latach przyszłych - 16.016.003 zł) , czy to oznacza że z powodu przejęcia przez gminę liceum nie będą realizowane w gminie inwestycje w latach przyszłych?
Czy Rada Gminy wiedziała w chwili przejmowania liceum że w kolejnych latach co roku dołoży z własnych środków kwotę ok. 2.000.000 ( dziś 500.000 za 4m-ce )? Czy w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjum są już tak luksusowe warunki w postaci sal gimnastycznych, boisk szkolnych , nowoczesnych pracowni komputerowych etc. że z pieniędzy gminnych finansowane są zadania ustawowe powiatu?

Dla przypomnienia cyt. z uchwały budżetowej.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 17.976.003 zł, która zostanie przeznaczona na:
1. spłatę rat kredytów w kwocie - 960.000 zł,
2. spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,
3. na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w latach przyszłych - 16.016.003 zł

Szkolne naginanie przepisówNieprawidłowe obliczenia w odpisach na fundusz świadczeń socjalnych, wypłacenie odprawy osobie, która jest wciąż pracownikiem szkoły, utrzymywanie 3 palaczy, kiedy piec nie wymaga obsługi. To tylko niektóre przypadki narażenia powiatu na starty przez dyrektorów jednostek oświatowych. Radni żądają kompleksowych kontroli w szkołach, a starosta tłumaczy, że nie może karać szefów placówek, bo ręce wiążą mu przepisy.

- Dyrektorzy jednostek powiatowych mają problem z rzetelnym prowadzeniem księgowości, ciągle są jakieś zastrzeżenia. Tymczasem przepisy prawa ograniczają moje pole manewru, czy też zarządu - przyznaje starosta Augustyn Skrętkowicz.

Przykład pierwszy. Dyrektor Zespołu Szkół w Głuszycy (od września nie jest już jednostką powiatową) 1 lutego 2008 roku wypłaciła odprawę (16.482 zł) pracownikowi, który dopiero 31 marca złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. A następnego dnia, tego samego pracownika, zatrudniono ponownie podnosząc mu wynagrodzenie. Dyrekcja zresztą do ostatniego dnia funkcjonowania pod zarządem powiatu hojnie rozdawała podwyżki. Jej działania doprowadziły do tego, że starostwo musiało dołożyć ponad 220 tysięcy złotych ponad to, co było zaplanowane na tę szkołę. Konsekwencje? Na razie brak. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Przykład drugi. W Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju przeprowadzono termomodernizację i wymianę kotłowni na gazową. Wszystko po to, by zaoszczędzić na kosztach obsługi. Tymczasem w szkole nadal utrzymywane jest zatrudnienie na stanowisku palacza (3,5 etatu). Powód? Do nowiutkiego kotła nie podłączono jednego z budynków szkolnych... Konsekwencji brak.

Przykład trzeci. Podczas kontroli finansowej w MOS w Walimiu okazało się, że zakupionego w 2004 roku programu komputerowego do księgowania nikt nawet nie zainstalował do dnia kontroli (przez 4 lata!). Tymczasem rokrocznie ponoszony jest koszt aktualizacji systemu w wysokości 2.100 złotych. Od 2004 kroku w ośrodku nie była też egzekwowana odpłatność za wyżywienia wychowanków. Starosta wszczął procedurę o ukaranie dyrektora.

Na porządku dziennym są też nieprawidłowości w ewidencjonowaniu, naliczaniu i wydawaniu pieniędzy z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Choćby w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu. Tamtejszej dyrekcji, z powodu złych obliczeń, zbrakło ponad 70 tysięcy złotych. Konsekwencji nie było.

Dyrektorów się nie kara?

Radni są przerażeni takim stanem rzeczy. Komisja oświaty zobowiązała już zarząd i komisję rewizyjną do regularnych kontroli wydatków w placówkach oświatowych. Radni są przekonani, że dyrektorzy szkół zbyt chętnie wyciągają ręce do zarządu po pieniądze i mają problemy z gospodarowaniem swoimi budżetami. Z uwagi na wątły przyszłoroczny budżet coraz częściej zwraca na to zarządowi uwagę skarbik powiatu, sygnalizując przypadki takie, jak w ZS nr 1, gdzie jest o 88 uczniów mniej, a wydatki rosną.

Starosta przyznaje, że choć często wie, że powinien ukarać dyrektora, nie może tego zrobić. A taki stan rzeczy powoduje, że podobne przypadki się szerzą.

- Nie jest to takie proste, by wyciągnąć konsekwencje, bo stan prawny jest taki, a nie inny. Nad dyrektorem większą władzę ma kurator. Poza tym, o wielu nieprawidłowościach dowiadujemy się zbyt późno (po kontroli - przyp. red), stąd często w ogóle nie możemy już wyciągnąć konsekwencji - przyznaj starosta Skrętkowicz.

Jest zbulwersowany tym, że te przypadki, w których zgłosił sprawy naruszeń przepisów do organów, które mają kompetencje w tych sprawach, zostały potraktowane bardzo pobłażliwie

Rzecznik finansów publicznych stwierdził, że te nieprawidłowości mają niską szkodliwość społeczną.

- To jest wielkie nieporozumienie, przecież to po prostu niegospodarność. Dyrektor powinien za to odpowiedzieć - przekonuje Robert Ławski, członek powiatowej komisji oświaty. - Jeśli pokazujemy błędy, a zarząd nie wyciąga konsekwencji, to jest to przyzwolenie na takie działania - dodaje.

Powiat ma jednak ograniczone możliwości kontroli, bo jest tylko dwóch pracowników, którzy są za to odpowiedzialni. Poza tym sprawdziany nie zawsze przynoszą efekty.

- Często, mimo obietnic i zapewnień dyrektorów, zalecenia pokontrolnie nie są realizowane - przyznaje Ewa Kłusek, skarbnik powiatu.

Jednym z rozwiązań, nad którymi zastanawia się zarząd jest utworzenie powiatowej jednostki, która obsługiwałaby wszystkie placówki oświatowe pod względem finansowo-księgowym. Tylko wtedy starosta miałby pełną kontrolę nad wydatkami szkół, które mu podlegają.

Magdalena Sośnicka-Dzwonek
dzwonek@nww.pl

Po długotrwałych negocjacjach dotyczacych dodatkowego odpisu na ZFŚS (wczasy pod gruszą-wg.deklaracji Zarządu wypłata nastąpiła by również w ratach) ostatecznie wysokość naszych świadczeń pozostaje na poziomie roku poprzedniego tj.800,830,860 (brutto) w zależności od dochodu na jednego członka w rodzinie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.
Wypłaty maja być realizowane na bieżąco zgodnie z kolejnością (urlopów) składanych wniosków o dofinansowanie.
Po licznych konsultacjach podjeliśmy taką właśnie decyzję ( w zamian wypłacane bedą nagrody finansowe przez fundusz płac - począwszy od miesiąca kwietnia, do czerwca - łącznie( 3x400)= 1200zł brutto, podwyżki stawek zasadniczego zaszeregowania od dnia 01.05.2007- kwotowo: 60 zł dla pracownika ( ze świadczeniem pod gruszą daje to kwotę 2000zł do okresu urlopowego) oraz w listopadzie 400zł brutto, nie jest to nasze "ostatnie słowo" jeżeli chodzi o tegoroczny fundusz płac z czego doskonale zdaje sobie sprawę Zarząd naszej Spółki, bacznie obserwujemy działania naszych kolegów w innych spółkach córkach (faktem jest ,że każda firma ma swoją specyfikę działania, różne zakresy, przychody, stany zatrudnienia,itp. ale jak to ostatnio stwierdzał Prezes Zarządu Koksowni Pan Edward Szlęk pracujemy jako "grupa"-czyli Koksownia i spółki córki, inaczej mówiąc do wypracowywania efektów ekonomicznych - dla Koksowni jesteśmy jednym "organizmem" (grupą) bardzo przykry jest
natomiast widok pracowników w tej grupie....szczególnie spółek córek (siłą wyrógowanych na podstawie paragrafu 23 KP z Koksowni) bo kiedy przypominamy ,że również przyczyniliśmy do wypracowanych efektów ekonomicznych - to słyszymy sakramentalne "ALE WY NIE JESTEŚCIE KOKSOWNIA" tak, doskonale z tego zdajemy sobie sprawę , że nie jesteśmy...widzimy to przedewszystkim na podstawie wysokości naszych stawek zasadniczego wynagrodzenia , świadczeń socjalnych, nagród premii, itp. W grupie przewodzi - najsilniejszy czyli Koksownia , chyba już najwyższa pora aby spojrzeli łaskawszym okiem na słabszych , a nie powodowali frustracji, niezadowolenia, przygnębienia wśród pracowników Spółek , którzy pracują tak samo wydajnie jak cała "reszta" grupy, a po raz kolejny "karani" są za działania na które nie mieli wpływu. Negocjacje prowadzone z pozycji siły - nie wiele mają wspólnego z negocjacjami.
Prowadzenie polityki dezintegracji i maksymalne dzielenie zespołów pracowniczych , wprowadzanie dużych gradacji płacowych, zastraszanie, czy to w Koksowni czy w Spółkach nie prowadzi napewno do zwiększania efektywności i wydajności pracy na zdrowych zasadach.

Uwaga:
(informacyjnie podaję ,że nie nastąpiła zmiana obniżenia świadczeń "pod gruszą" o 500zł i przeznaczenie w/w kwoty do pożyczki z funduszu remontowego,która rzeczywiście wzrosła od tego roku z 1500 do 2000, ale wynika to z faktu ,że fundusz remontowy stał się funduszem "samonapędowym" i środki wpływające z rat, już udzielonych pożyczek pozwalają na zwiększenie tej kwoty, oraz udzielenie w tej formie pomocy wiekszej liczbie zainteresowanch.
owe 500zł , (mylnie zinterpretowane) ,że zostały przeznaczone do pożyczek , to był jednarazowy dodatkowy odpis na ZFŚS w roku 2006 , tytułem wprowadzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

(13.11) Ministerstwo Finansów: Nauczyciele są uprzywilejowani i trzeba na nich oszczędzać

Nauczyciele to uprzywilejowana grupa zawodowa i trzeba w związku z tym na niej oszczędzić – napisało Ministerstwo Finansów w opinii do rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Ministerstwo Edukacji Narodowej zastosowało się do zaleceń rządowych „skarbników” m.in. wpisując do Karty Nauczyciela najmniejszą możliwą kwotę, od której oblicza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Sprawa wyszła podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji zajmującej się rządowym projektem zmian w Karcie Nauczyciela. Posłowie PiS wydobyli z MEN opinie, jakie zgłaszali do projektu poszczególni ministrowie. Jedno z najbardziej oryginalnych napisał minister finansów Jan Vincent-Rostowski. W punkcie analizującym wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli stanowiącej podstawę do kształtowania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 zażądał uwzględnienia najniższej możliwej kwoty, czyli 2177 r. Nauczycielskie związki zawodowe tymczasem domagały się wpisania większej podstawy, ponieważ od 1 września 2009 r. kwota bazowa ma wzrosnąć do 2286 r. Skoro przez cztery miesiące przyszłego roku ma obowiązywać nowa, wyższa kwota bazowa, to dlaczego rząd chce przez ten czas odpisywać na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jakby nadal obowiązywała stara, niższa kwota bazowa? – pytali. Wskazywali, że zabieg rządu łamie prawo i jest ewidentnym działaniem na szkodę nauczycieli.

Najbardziej kuriozalne w całej sprawie okazało się jednak wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, które uznało, że nauczyciele są „uprzywilejowaną grupą zawodową”. W związku z tym powodzi im się dobrze w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. W takiej sytuacji – zdaniem ministerstwa - uwzględnienie wyższej kwoty bazowej spowodowałoby... zbyt duże obciążenie dla państwa i podwyższało koszty wprowadzenia przyszłorocznych podwyżek. Przypomnijmy tu, że podczas sejmowej debaty nad przyszłorocznym budżetem państwa Jan Vincent-Rostowski chwalił się właśnie wysokimi podwyżkami dla nauczycieli, którzy – wraz z całą oświatą – mają się stać w przyszłym roku priorytetem wydatków rządowych. Obok nauki i budowy dróg.

Tak, jak się należało spodziewać, rząd postanowił przeprowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela w podobnym sposób, w jak forsował jeszcze niedawno ustawę o emeryturach pomostowych. To znaczy - na podkomisję zaproszono wszystkie zainteresowane strony, które przez 5,5 godziny dyskutowały z przedstawicielami MEN i posłami, ale do ustawy nie wprowadzono żadnych poważniejszych zmian. Większość koalicyjna utrąciła wszystkie poprawki zgłaszane przez opozycję. W czasie wielogodzinnej dyskusji wprowadzono do projektu tylko jedną poprawkę autorstwa posłanki PO. Dodajmy – poprawkę, której urzędnicy MEN wyraźnie oczekiwali.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z podstawy opodatkowania niektóre przychody finansowane z funduszu socjalnego i są to:• zapomogi wypłacone w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby albo śmierci pracownika lub członka rodziny w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z pewnymi zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 40 i 70 art. 21 ust. 1 ustawy,
• wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
• zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączony z nauką pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, jak też przejazdy związane z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy),
Pozostałe świadczenia z funduszu socjalnego wliczane są do podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że podatkowi temu podlega bezzwrotna pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe.
Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne zostało uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Zgodnie z jego przepisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
Rozporządzenie wyłączyło jednak z podstawy wymiaru składek niektóre przychody.
Są to między innymi:
świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o funduszu socjalnym - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie,
• zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.
Ewa Preis
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy Nr 031/2006 z dnia 2006-08-01

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz tworzą pracodawcy (spoza sektora finansów publicznych) zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Artykuł 5 ustawy określa sposób obliczania wysokości odpisu podstawowego. Co do zasady, wynosi o­n na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Przepis ten jednak nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, u pracodawców, o których mowa we wspomnianym art. 3 ust. 1 ustawy, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz lub może nawet postanawiać, iż fundusz nie będzie tworzony. Sposób zawierania, wypowiadania i zmieniania treści zbiorowego układu pracy określa dział jedenasty kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2419 k.p., zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Protokoły dodatkowe zawierają w drodze rokowań strony, które zawarły sam układ. Uzgodniony protokół zgłasza się do okręgowego inspektora pracy, u którego zarejestrowano uprzednio układ zbiorowy.
Istnieje możliwość, że u danego pracodawcy nie będzie obowiązywał układ zbiorowy pracy. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje ust. 2 wspomnianego art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z jego treścią, u pracodawców określonych w art. 3 ust. 1, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia dotyczące wysokości odpisu podstawowego na fundusz lub samego istnienia funduszu może zawierać regulamin wynagradzania.
Zasady ustalania i zmiany regulaminu wynagradzania określa art. 772 k.p. Zgodnie z § 4 wspomnianego artykułu, regulamin ustala pracodawca, a jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania ciąży na każdym pracodawcy (z wyjątkiem pracodawców ze sfery budżetowej), który zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nie jest objęty zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W praktyce każdy pracodawca, na którym może ciążyć obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma przynajmniej jedno z powyższych źródeł do dyspozycji.
Brak zatem podstaw do kształtowania wysokości odpisu na fundusz w jakimkolwiek innym akcie prawa zakładowego, jakim jest np. regulamin gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. Potwierdza to treść art. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wspomniany regulamin określa zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Regulamin nie rozstrzyga samego istnienia funduszu ani wysokości odpisu.
Reasumując, choć istnieje możliwość obniżenia wysokości odpisu na fundusz, to brak jest jednak podstaw prawnych, jak i przesłanek praktycznych uzasadniających dopuszczalność regulowania wysokości odpisu na fundusz w regulaminie gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. Kwestia ta powinna być rozstrzygnięta w zakładowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym, a w przypadku jego braku - w regulaminie wynagradzania. Sam regulamin zaś powinien regulować tylko sposób gospodarowania środkami.
Michał Stanis
Podstawa prawna:
• ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Źródło: Poradnik Gazety Prawnej Nr 045/2004 z dnia 2004-12-07

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłacania świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Możliwe jest jednak zlikwidowanie Funduszu jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane przez ustawodawcę. Prawo rezygnacji z tworzenia funduszu lub z prowadzenia mają jedynie pracodawcy niezaliczeni do sektora finansów publicznych.
Jeżeli więc Państwa DPS nie jest zaliczony do sektora finansów publicznych – a tak wynikało z informacji – można zlikwidować Fundusz całkowicie.
W myśl art. 3 ust. 3b ustawy u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania. W przypadku gdy w danym zakładzie nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy).
Brak zgody przedstawiciela pracowników może uniemożliwić pracodawcy dokonanie zmian w regulaminie wynagradzania.
Przepisy nic nie mówią na temat sposobu wyboru takiego reprezentanta załogi. Przyjmuje się, że może to być dokonane w różny sposób, na przykład wybór w trakcie zebrania pracowników
Pracodawca, który zrezygnuje z tworzenia funduszu, może zamiast niego przewidzieć inną formę działalności socjalnej, np. wypłatę świadczenia urlopowego. Może też w ogóle zrezygnować z prowadzenia działalności socjalnej.
Rezygnacja z wypłacanie świadczenie urlopowego może nastąpić na tych samych zasadach co likwidacja z Funduszu.
Informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego należy przekazać pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. Powstał problem, co wtedy, gdy pracodawca nie dostarczy takiego obwieszczenia zatrudnionym do końca stycznia? Inspekcja pracy twierdzi, że w takiej sytuacji musi on naliczać odpisy i uiszczać świadczenia urlopowe przez cały następny rok. Wynika tak z jej interpretacji (pismo GNP/87/024-84/04). Orzecznictwo poszło jednak w innym kierunku.
Według wyroku warszawskiego sądu rejonowego (VII P 3143/06) termin ten ma charakter instrukcyjny. Równie dobrze więc pracodawca może swoją decyzję obwieścić załodze po 30 stycznia.
Oczywiście bezpiecznie jest zachować termin do 30 stycznia, aby nie spotkać się z zarzutem Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż orzecznictwo sądowe nie jest jeszcze stabilne, aby na nim się można było oprzeć.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3b ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późn. zm.)